Vedtægter

1. Navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er Yngre jurister.

1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus Retskreds.

2. Formål

2.1. Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige interesser og fremme medlemmers kollegiale relationer ved afholdelse af kursusvirksomhed, foredrag, og sociale arrangementer samt medvirke til vedligeholdelse af medlemmernes faglige kundskaber, hvorved bemærkes, at foreningen ikke kan udøve erhvervsmæssig virksomhed. Foreningens virke udøves som udgangspunkt fra Aarhus.

3. Medlemmer

3.1. Som medlem i foreningen optages:
A. Advokatfuldmægtige og yngre advokater.
B. Andre privat- eller offentligt ansatte jurister.

3.2. Medlemskabet træder i kraft ved betaling af kontingent.

4. Generalforsamling

4.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes én gang om året inden udgangen af april måned efter skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer. Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af regnskaber.
  4. Kontingentfastsættelse.
  5. Rettidigt indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  7. Valg af revisor og suppleanter.
  8. Eventuelt.

4.2. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes senest 4 uger efter, at bestyrelsen eller mindst 50 % af medlemmerne har ytret ønske herom til bestyrelsens formand. Indkaldelse sker med 2 ugers varsel.

4.3. Indkaldelse udsendes med angivelse af dagsorden.

4.4. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

4.5. Der kan ikke på generalforsamlinger stemmes i henhold til fuldmagt.

5. Ledelse

5.1. Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der består af 3-12 medlemmer, herunder formanden, kassereren og sekretæren. Bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter vælges særskilt på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Der vælges hvert år en revisor same en revisorsuppleant, der vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

6. Regnskabsår

6.1. Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 1987.

7. Opløsning

7.1. Opløsning af foreningen kan alene ske ved generalforsamlingsbeslutning med 3/4 af de fremmødte stemmer. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue Juridisk Forening i Århus.

–o0o–

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 2012.